Dop
Uppdaterades kl. 09:48 16 Oktober 2015


Du lilla barn som nyss fötts till det här livet
Ni nyblivna föräldrar.
Du som just fått barnbarn.
Du som inte döptes när du var riktigt liten
men som vill bli döpt nu.
Du som fick vänta med ditt dop
tills du kunde bestämma själv.
Du som längtar efter dopet.

 

Vad är dopet | Dopets symboler | Fadder, Gudmor eller Gudfar
Vem får döpas | Efter dopdagenVanliga frågor
Dopmusik

Vad är dopet?

När vi tänker på dopet, tänker vi antagligen dels på en högtidlig gudstjänst och dels på högtidens innehåll. Dopet är en av livets verkligt stora milstolpar och en händelse vi ofta förknippar med högtid och fest. Samtidigt är dopet så mycket mer än den där enstaka händelsen.

I dopet fogas barnet in i livets stora sammanhang, i gudsgemenskapen. Dopet visar också föräldrarnas kärlek till sitt barn och deras önskan att ge det trygghet.

Dopet är början på en djup gemenskap med Gud som omfattar hela livet. Att leva i sitt dop är att bära vissheten om dopet djupt i sitt hjärta, att leva i Guds närhet och att vandra befriad.

Dopets "vattenstämpel" försvinner inte bara för att åren går. Att vara döpt är att höra hemma hos någon - hos Gud. Det är en gemenskap som inte är beroende av vad som går bra eller dåligt i livet. Att föras in i Guds rike är att föras in i livets djupaste dimension, den där Gud och människa hör ihop på det allra innersta sättet. Att bli döpt är att bli räddad, från livets yta till dess djup, från ondskan till det goda och från döden till livet. 

| Till toppen |

Dopets symboler

Dopvattnet har en rik betydelse. Det tolkas som vattnet vid tidens början, ur vilket Gud skapade allt, som Röda havets vatten, ur vilket Gud räddade Israels folk, som fostervattnet ur vilket livet föds fram och som det renande vattnet som gör människan ren från synden. Vatten är en symbol för livet och levande Gud, eftersom vatten ju är förutsättningen för allt liv. I Bibeln är vattnet ibland i stället en symbol för det som är farligt och hotfullt i livet.

När en människa i urkyrkan döptes genom att sänkas ned hel och hållen i vatten var det för att påminna om hur Jesus dog ("sänktes ned" i döden tillsammans med allt ont vi gjort) och uppstod ("lyftes upp" till livet och den eviga glädjen). Vattnet påminner alltså om livets eviga mönster genom död till liv, också då vi numera döper genom att begjuta en människas huvud. Att man slutade med nedsänkningen i vatten berodde på det kyliga klimatet och risken för allvarliga förkylningar.

Om dopet inte sker i kyrkan utan hemma, i trädgården eller någon annanstans, kan man till "dopfunt" använda en skål av exempelvis glas, porslin eller keramik. Vattnet ska vara rent och friskt.

| Till toppen |

Gudmor eller Gudfar - samma sak som fadder

Fadder kan den bli som (enligt kyrkoordningens nittonde kapitel, sjunde paragrafen) är döpt och är villig att dela ansvaret för den döpta personens kristna fostran. Personen bör också vara vara konfirmerad och medlem i Svenska kyrkan, alternativt annat kristet samfund.

| Till toppen |

Vem får döpas 

Det finns ingen åldersgräns för dop. I Sverige är det vanligast att man döps som spädbarn. En del föräldrar vill att barnet ska döpas så tidigt som möjligt och andra väntar tills barnet är några månader. Dopet av spädbarnet är ett uttryck för dopets gränslöshet - det är en gåva från Gud till barnet som ges utan krav.

Man kan också döpas som förskolebarn, kanske efter att barntimmegruppen pratat om dop, som skolbarn, om man t ex varit på läger och hört om dopet, som konfirmand, (i konfirmationen bekräftar man sitt dop) eller som vuxen, för att man själv kommit fram till att man vill bli döpt.

Ett barn får döpas när dess vårdnadshavare begär att barnet ska döpas till kyrkans tro. Det innebär att om barnet har två vårdnadshavare måste de vara överens. En vuxen får döpas när han eller hon begär att bli döpt till kyrkans tro. Den som är tonåring eller vuxen får som förberedelse för sitt dop undervisning i Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Den som är döpt får inte döpas igen. Svenska kyrkan erkänner varje dop som har skett i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn genom begjutning med eller nedsänkning i vatten.

Förutsättningar för dop

Ett förskolebarn kan mycket väl fyllas av önskan att få tillhöra "Guds familj". Några krav på kunskap om vad kyrkan lär finns inte på så små barn, bara kravet att barnet ska vilja och att föräldrarna helst ska vara överens med barnet. Av ett skolbarn kan man kräva lite mer, att barnet vet något om Gud och Jesus och om vad dopet betyder.
Konfirmanden döps som regel efter att ha varit med i konfirmandgruppen en tid och alltså där fått nödvändiga kunskaper.
En vuxen som vill bli döpt ska lära sig något om kyrkans tro, bekännelse och lära.

Välkomsthögtid för redan döpta adopterade barn

Om ett par vill ha en dopfest för sitt adopterade barn, men han eller hon redan är döpt: Vad är det då som gäller?

Svenska kyrkan döper inte någon som redan är döpt. Däremot kan man ordna en välkomsthögtid för barnet då det välkomnas in i församlingen. En enkel ordning för en sådan högtid kan byggas upp som en dopordning men utan dopvatten, namnfråga, befrielsebön, dopbön och dophandling. 

| Till toppen |

Efter dopdagen

Det är alltid roligt att ha något att fira, antingen man nu är barn eller vuxen. Dopdagen är ett gyllene tillfälle att fira just det här: Jag är jag, jag är värdefull, Gud älskar mig och ska alltid vara med mig. Allt det säger dopet mig och det ska vi fira just idag, på min dopdag.

Tänd dopljuset, ät något gott, gör en rolig utflykt, gå i kyrkan och titta på dopfunten, öppna kanske något paket. Se till att faddrarna är med, om de glömmer bort det själva.

Be aftonbön!

Redan tillsammans med spädbarnet kan man be t ex "Gud som haver barnen kär", "Jag är hos dig, min Gud" eller sjunga "Tryggare kan ingen vara" (texterna finns nedan). Be med hela dig, det lilla barnet uppfattar din andakt. En gammal psalmvers som är en bra aftonbön för små och stora lyder:

Din sol går bort men du blir när,
o Gud, du alltid hos oss är.
I mörkret ser du oss ännu,
och när vi sover, vakar du.
(ur Svenska psalmboken 506, vers 1)

Gud som haver
Gud som haver barnen kär
se till mig som liten är
vart jag mig i världen vänder
står min lycka i Guds händer
Lyckan kommer lyckan går
Du förbliver Fader vår.
(Svenska psalmboken 193)

Jag är hos dig, min Gud
Jag är hos dej
min Gud
som barnet
hos sin mamma.
Jag är hos dej
som fågeln
i sitt bo.

Jag är hos dej
min Gud
när natten
börjar komma.
Bli kvar hos mej
så har jag
lugn och ro

Tryggare kan ingen vara
Tryggare kan ingen vare
än Guds lilla barnaskara,
stjärnan ej på himlafästet,
fågeln ej i kända nästet.
(Svenska psalmboken 248:1)

Barnverksamhet i kyrkan

Läs mer om vad våra församlingar har att erbjuda under Barn.

Doperinran

Som vuxen kan man ibland vilja erinra sig sitt dop. I varje svår situation i livet, och annars också, får jag komma ihåg: "Jag är döpt. Jesus lovade att alltid vara med mig, när jag döptes. Han är med nu också, fast det inte känns så."

| Till toppen |

Vanliga frågor

Finns det bestämda tidpunkter för dop?

I våra församlingar har vi dop antingen under söndagens huvudgudstjänst eller vid dopgudstjänster vissa lördagar eller söndagar.

Var kan man ha dop?

Det vanligaste är att dopet sker i kyrkan, i församlingens mitt.
Kyrkan visar på Jesu öppna famn. Där har barn döpts under många generationer, där står dopfunten.
Dop i hemmet är numera inte så vanliga som för fyrtio år sedan, men de förekommer.

En del vill ha dopen i en annan församling än sin egen, kanske i den kyrka de vigdes, i "släktens kyrka" eller där sommarstället finns.
Hänsyn till släkt och vänner och egna önskningar brukar få avgöra.
Vad man än bestämmer sig för är det viktigt att ta kontakt med församlingsexpeditionen i den berörda församlingen.

Måste man ha faddrar?

Nej, men de kan göra barnets nätverk ännu större och hjälpa till med barnets kristna fostran.

Vart vänder jag mig när det gäller frågor om dop?

Enklast är att ringa expeditionen. Telefonnummer och besökstider hittar du under "Församlingsexpeditionen" undet Om församlingen.

Får man fotografera och videofilma under dopet?

Rådgör med prästen under dopsamtalet vad som är lämpligt, tänk på att dopet är en gudstjänst! De som är med på dopgudstjänsten är inte åskådare eller publik utan en gudstjänstfirande församling. Därför är det viktigt att fotograferandet inte får "stjäla föreställningen".

Vem ska hålla barnet under dopet?

Det avgör föräldrarna själva. Mamma, pappa, gudmor eller gudfar är vanligt.

Vad kostar ett dop?

Ett dop kostar ingenting utan är gratis. Det som kostar är allt runt omkring: dopdräkt, dopkaffe eller dopmiddag etc. Dessa kostnader kan man styra själv, och ett dop behöver inte bli dyrt även om man väljer att samlas till dopmiddag efteråt.

Får syskonen stå med där framme?

Fråga prästen vad som är bäst vid just ert doptillfälle.

Vad gör man om barnet skriker?

Du behöver inte oroa dig för om barnet kanske skriker. Prästerna är vana vid att barn reagerar olika. Om barnet börjar skrika kan du ge det nappen och hålla det stilla eller trösta på det sätt som du brukar. Ett sätt att förebygga att barnet blir oroligt är att se till att det är mätt och att ni själva känner er förberedda för dopet.

Finns det någonstans att ha dopkaffet?

Det finns möjlighet att låna församlingshemmen i Starrkärr och Kilanda. Det finns även lokaler i Älvängens och Nols kyrkor. Förutsatt att det är ledigt är det kostnadsfritt för medlemmar. Lokal för dopkaffe bokas på församlingsexpeditionen. 

| Till toppen |
Starrkärr - Kilanda församling
Producerad av Mild Media